O8 (Q&A ถาม ตอบเกี่ยวกับความสุจริตโรงเรียนกลันทาพิทยาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การซักถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความสุจริต โรงเรียนกลันทาพิทยาคม


ข้อคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต (การตอบกลับ)

สรุปการถามตอบ (Q&A)ข้อปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สถานะปัจจุบันไม่มีการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต


นายพล บุญโชติ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 66 หมู่ 9 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 เบอร์ติดต่อ 044-110-560 มือถือ 081-264-5353เว็บไซค์ www.ktp.ac.th