O41 ( รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี )

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต.pdf
รายงานการทำโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต o40.pdf

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

ประชุมวางแผนตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ร่วมประชุมการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน