O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o40.pdf
รายงานการทำโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต o40.pdf