O39 ( แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนกลันทาพิทยาคม )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o39.pdf
โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต.pdf
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf