O37 ( การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต )
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o37.pdf

ประเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต

ประเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต

ประเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต