O35 ( การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โรงเรียนกลันทาพิทยาคม )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o35.pdf

เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ สพม.บร


ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ออนไลน์


เข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ เพลาเพลิน


ประชุมหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต


ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตแก่ผู้ปกครอง


ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตแก่ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง