O33 ( การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรียนกลันทาพิทยาคม )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการประชุมวางแผน และดำเนินการ

ประชุมวางแผนงานโรงเรียนสุจริต


ชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต


อบรม google apps ส่วนในการใช้ในการสร้าง google form สร้างแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ


นายพล บุญโชติ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

อีเมล์ polkrasangpit@gmail.com

เบอร์โทร 081-2645353

เบอร์โทรติดต่อ 044-110560