O32 ( ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โรงเรียนกลันทาพิทยาคม )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ข้อคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต (การตอบกลับ)

นายพล บุญโชติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

อีเมล์ polkrasangpit@gmail.com

เบอร์โทร 081-2645353

เบอร์โทรติดต่อ 044-110560