O28 ( รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี )
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o28.pdf