O24 ( รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี )
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o12 20.pdf