O23 ( สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน )
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

o23.pdf