O17 ( E-Service ช่องทางรับบริการ )
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การให้บริการอินเตอร์เน็ตของทางโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ผู้รับบริการจะต้องระบุ user และ password ตามที่ร้องขอ เว็บไซค์โรงเรียน https://www.ktp.ac.th/

แบบฟอร์มต่างๆ ในการติดต่อกับทางโรงเรียนกลันทาพิทยาคม