O7 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส่ ออนไลน์โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2564

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ออนไลน์โครงการโรงเรียนสุจริต โดยเน้นย้ำความตระหนักในการทำงานและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่งผลให้ประเทศได้อันดับที่ดีขึ้นในการประเมินดังกล่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส่ โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โครงการโรงเรียนสุจริต การจัดการข้อมูล การประเมินและการนำเสนอข้อมูล iit,eit,oit

โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2563

ท่านผู้อำนวยการเน้นย้ำในการทำการเรียนการสอนจะต้องเสริมสร้างในนักเรียนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต และต้องต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2563

โรงเรียนกลันทาพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนให้เข้าใจ ตระหนักถึงโทษของบุหรี่อันจะเป็นยาเสพติดที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสติปัญญา

เฝ้าระวังภาวะการระบาดเชื่อโควิด19

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีการระบาดของเชื้อโควิด19 อันเป็นอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน จึงได้มีการประสานองค์บริหารส่วนตำบล เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการในการป้องกันเชื้อดังกล่าว

โครงการเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม จัดให้มีการสวดมนต์ทุกวันพระของสัปดาห์ ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการจะดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น และยังช่วยเสริมทักษะการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา