โรงเรียนสุจริต

เป็นจัดทำข้อมูลเพื่อให้เกิดความ่โปร่งใสในการดำเนินต่างๆ ภายในโรงเรียน

ปัจจัยภายนอก


ปัจจัยภายใน


การบริหารจัดการ


O1 โครงสร้างหน่วยงาน download

O2 ข้อมูลผู้บริหาร download

O3 อำนาจหน้าที่ download

O4 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา download

O5 ข้อมูลการติดต่อ download

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง download

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ download

O8 Q&A download

O9 Social Network download

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี download

O11 รายงานการกำกับติดตาม download

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี download

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน download

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ download

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ download

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ download

O17 E-Service download

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี download

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส download

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี download

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ download

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ download

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน download

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี download

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล download

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล download

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล download

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี download

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต download

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต download

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี download

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น download

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม download

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร download

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร download

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี download

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต download

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร download

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต download

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส download

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี download

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร download

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม download

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง download

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต download

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน download

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ download