โรงเรียนสุจริต

เป็นจัดทำข้อมูลเพื่อให้เกิดความ่โปร่งใสในการดำเนินต่างๆ ภายในโรงเรียน

ปัจจัยภายนอก


ปัจจัยภายใน