งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมสวนสนาม

ปีการศึกษา 2562 ณ ราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมสวนสนาม

ปีการศึกษา 2562 ณ ราชภัฏบุรีรัมย์

การเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

กิจกรรมสวนสนาม

ปีการศึกษา 2561 ณ ที่ว่าการจังหวัด

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32