โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ได้จัดให้มีโครงการขยะแลกออก เป็นโครงการปลูกจิตสำนึกในการเก็บขยะภายในโรงเรียนให้ดูสะอาด มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ได้มีการจัดส่งกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 8 พฤจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ได้มีการจัดส่งกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 8 พฤจิกายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 พฤจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้บริหารโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียน เข้าร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดกลางเพชร ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมโขงเกียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกลันทาพิทยาคม 

สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ความห่วงใยของท่านผู้อำนวยการ 

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาในการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ขอให้คุณครูทุกท่านทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อมอย่างระมัดระวัด ไม่ให้มีการเบียดบังเวลาเรียนของนักเรียน ให้หาช่วงเวลาชั่วโมงที่นักเรียนว่าง และฝึกซ้อมให้เต็มที่ เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ทำให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะ สวัสดีค่ะ

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการต่างๆ ของโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ปี 2565

1. โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ข่าวประจำเดือน พ.ย.

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

พ.ย. 2566

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

พ.ย. 2566

สถานศึกษาปลอดภัย

พ.ย. 2566

สถานศึกษาปลอดภัย

พ.ย. 2566

กิจกรรมเด่นประจำภาคเรียน

ต้อนรับท่านนผู้อำนวยการคนใหม่

10 กรกฎาคม 2566

ต้อนรับท่านนผู้อำนวยการคนใหม่

29-30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมฮักแพงกลันทา

14 ก.พ.  2566 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

12-13 มกราคม พ.ศ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สื่อการเรียนการสอน 

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

ในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

กระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา